รูปแบบ ของ ไม้กั้นประตู เข้าออกหมู่บ้าน JTG-246 DC