fbpx

JT EASY FLOW PLUS

ระบบจัดการหมู่บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย
ทางเข้าออกด้วย กล้อง LPR

ระบบจัดการหมู่บ้าน คอนโด ทางเข้าออกพื้นที่ต่างๆทั้ง อาคาร สำนักงานต่างๆ ด้วย
“กล้อง LPR ที่มาพร้อมกับ IVILLAGE APP จาก CDG system Ltd. “
ที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัย ของที่อยู่อาศัย และผู้อาศัยได้อย่างครบวงจร

จุดเด่นที่คุณควรเลือกใช้ ระบบจัดการทางเข้าออกหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ของเรา

ระบบ LPR

อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์
ด้วยกล้อง (LPR)

Anti Theft

ป้องกันรถถูกขโมยด้วยฟังก์ชั่นล็อกทะเบียนรถ

Blacklist

ป้องกันรถที่ต้องสงสัย
(Blacklist) เข้าภายในพื้นที่

Register

ลงทะเบียนผู้มาติดต่อ
ล่วงหน้า

E-Stamp

ประทับตรา เข้า-ออก
ผ่านแอพพลิเคชั่น

Notification

ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้มา
ติดต่อ

ระบบจัดการเข้าหมู่บ้าน คอนโด JT EASY FLOW PLUS

ระบบไม้กั้น JT EASY FLOW PLUS คืออะไร

คือระบบไม้กั้นที่ใช้การสั่งเปิดปิดด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ LPR มาปรับประยุกต์ใช้งานร่วมกับกับแอพพลิเคชั่น บริหารจัดการที่อยู่อาศัย ที่ช่วยให้หมู่บ้าน คอนโด ที่พักอาศัย สำนักงานต่างๆ มีความปลอดภัยต่อทรัย์สิน และผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นเดิม “โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่าง JT Solutions and Consult Ltd. บริษัทที่มีความชำนาญเรื่องระบบไม้กั้น” กับ CDG Systems Ltd. บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี ด้านซอฟต์แวร์” ทำให้ได้ระบบที่น่าใจงาน สะดวกทั้งผู้อยู่อาศัยและนิติบุคคลที่คอยดูแลหมู่บ้าน ร่วมถึงถ้าหากปรับประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถจะเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ และพนักงานที่ให้บริการไปในคราวเดียวกันเลยทีเดียว

จุดเด่นของระบบจัดการหมู่บ้าน ที่อยู่อาศัย JT EASY FLOW PLUS

 • ยกระดับความปลอดภัยของโครงการ และ ผู้อยู่อาศัย
 • รถไม่แออัดหน้าโครงการ
 • มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับกรณีเกิดเหตุร้าย
 • จัดเก็บข้อมูลไว้บน Cloud เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
 • อัพเดทข้อมูลผู้อยู่อาศัย และรถยนต์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  ข้อมูลต่อยอดสู่ระบบรักษาความปลอดภัย
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบไม้กั้นเดิมได้
 • สามารถลงทะเบียนผู้มาติดต่อล่วงหน้าได้
 • สามารถดูรถสาธารณะ ที่อยู่ในพื้นที่เกินเวลาที่กำหนด